Brugg Futura

Brugg future jednostavno planiranje i polaganje toplovodnih mreža  

Klasična trasa sa krutim predizolovanim KMR-cevima

Krute predizolovane cevi-KMR, npr. od BRUGG-a ili nekog drugog prizvodjača  krutih predizolovanih cevi, decenijama  su se posebno dobro pokazale pri realizaciji kompletnih toplovodnih mreža. Tehnički usavršene, proverene posebno se nameću za polaganje glavnih toplovoda za napajanje kod  uobičajenih putanja-trasa. Za smanjenje troškova toplovoda sve važniji aspekt  je izbor  ekonomičnijih putanja-trasa, tj. izbor direktne ili najednostavnije putanje uz obilazak eventualnih prepreka, kao npr. višegodišnja drveća, ograde, podzemne instalacije, šahte i slično. Prenos toplotne energije klasičnim, krutim sistemom toplovoda moguće je samo uz detaljno i komplikovano planiranje kao i obimno tehničko angažovanje,  zbog toga je veoma skupo što predstavlja nedostatak KMR toplovoda. Ove probleme je međutim veoma jednostavno rešiti u  kombinaciji predizolovnih krutih-KMR cevi sa fleksibilnim cevima firme BRUGG.

Kombinacija predizolanih KMR i fleksibilnih cevi

Usvajajući tehnički proverena rešenja predizolovanih KMR-cevi i prednosti predizolovanih  fleksibilnih cevi ustanovljen je program Brugg future koji u sebi sjedinjuje upotrebu krutih i fleksibilnih predizolovanih cevi sa tehničkog, gradjevinskog i ekonomskog aspekta. Pri vodjenjiu trase znatno smanjujete obim planiranja, kao i troškove niskogradnje pri izradi toplovodnih mreža i kućnih priključajka. Uvek je moguć izbor najekonomičnije, najkraće putanje od glavnog toplovoda do kućnog priključka. Fleksibilni toplovodi prilagodjavaju se svakom željenom vodjenju trase. Za polaganje fleksibilnih, “beskonačnih cevi”, npr. kod CASAFLEX cevi, postavljanje je direktno sa kalema-prstena u zemlju. Zato je potreban izuzetno uski i plitki rov, pa se zbog toga mogu na iskopu rova postignuti znatne uštede investitotu. U gradskim oblastima gde je veliki broj podzemnih instalacija i prepreka koje otežavaju polaganje cevi, upotreba fleksibilnih toplovoda je idealna.

Prednosti  kombinacije KMR cevi sa fleksibilnim cevima

 Zahvaljujući  Brugg future ostvarujemo kompatibilnosti i  sistemsku uskladjenost  krutih KMR i fleksibilnih predizolovanih  cevi, iz čega rezultuju važne prednosti:

 • autonomni sistem toplovodne mreže od toplane do zgrade
 • kratko vreme gradnje
 • jeftino i fleksibilno vođenje trase za prečnike do DN100-CASAFLEX  i  do DN 150- FLEXWELL
 • jednostavni i jeftini fleksibilni izlazi i priključci na zgrade do DN100-CASAFLEX  i  do DN 150- FLEXWELL
 • priključci sa KMR-cevi preko T-komada ili parelelnog komada
 • naknadni priključci  sa KMR-cevi  za zgrade tehnikom zabušivanja-“ubod”(Tonisco drilling systeme)
 • ekstremno  jeftini fleksibilni izlazi i priključci na zgrade za temperature do 95ºC PE-X medijumcke cevi  do DN150- CALPEX
 • minimiziranje obima niskogradnje.

Brugg future-ekonomično od početka do kraja 

Program  Brugg future u planiranju i polaganju toplovodnih mreža ostvaruje odredjene benefite koje treba istaći, jer određuju troškove razvoda  toplote cevovodima, a time i perspektive snabdevanja toplote cevovodima.  Značajni benefiti ostvaruju se za:

 • male mreže, najpovoljnije rešenje je upotreba fleksibilnih toplovoda.
 • srednje i velike mreže, koje kasnije treba proširiti, nudi se kombinacija krutih predizolovanih KMR cevi  kao glavnog razvodnog voda i fleksibilnih cevi podrazvoda i priključaka na zgrade.

Realizacijom programa  Brugg future  u planiranju i polaganju  kombinacije predizolovanog fleksibilnog i KMR-krutog toplovoda  kroz uštede:

 • kratko vreme gradnje
 • jednostavni i jeftini izlazi i priključci na zgrade,
 • jeftino i fleksibilno vođenje trase
 • minimiziranje obima niskogradnje.

Smanjujemo njegove troškove za 20-22% kojima se delimično pokriva viša cene 40-42% predizolovane fleksibilne cevi i prelazne spojnice. Kao rezultat iz grafikona očitavamo razliku 20-22% u ukupnim toškovima  gradnje izmedju kombinacije predizolovanog fleksibilno−KMR-krutog toplovoda i predizolovanog KMR krutog toplovoda. Kvalitet, brzina gradnje i pedesetogodišnja garancija za predizolovani fleksibilno-KMR kruti toplovod opravdava ovu razliku.

Brugg easy jednostavno polaganje-motaža fleksibilnih toplovoda

Gradjevinski  radovi  obuhvataju:

 • Niskogradnja, iskop-ukop predizolovanih fleksibilnih cevi. Zahvaljujući svojoj fleksibilnosti, dužinama na koturu 86-500m, lakom vodjenju predizolovane  fleksibilne  cevi  imaju veoma uzani iskop trase>katalog CFL 4.505<Rastojanja između spoljnjeg omotača cevi i zida rova iznosi 10cm, a izmedju spoljnih omotača dve cevi takodje samo 10cm, nema proširenja rova na trasi svakih 6 ili 12m “za varne jame” što prestavlja ušteda 40% u kubnim metrima u odnosu na iskop za predizolovane krute cevi.  Ekstremno velike uštede 65% u kubnim metrima kod iskopa mogu se postići vertikalnim polaganjem razvodnog i povratnog voda. Dodatne ušdete kod iskopa-ukopa postižu se biranjem najkraćeg mogućeg puta trase, zaobilaze se višegodišnja drveća, ograde, podzemne instalacije, šahte i slično. Ukupne uštede u niskogradnji u zavisnosti od konfiguracije trase iznose 3-4%.
 • Sporedni gradjevinski radovi odnose se na: pripremu trase, neprdvidjene iskope radi otklanjanja prepreka na trasi i korekcije trase. Ukupne uštede u sporednim gradjevinskim radovima iznose 3-4%.
 • Uredjenje površine posle polaganja cevi odnosi se na radove revitalizacije svih površina oštećenih razvodom toplovoda: betoniranje,asvaltiranje,zidanje, obrada zelenih površina i slično. Ukupne uštede uredjivanja površina posle polaganja cevi u zavisnosti od lokacije trase (gradske ulice,slobodne površine i slično) iznose 2-3%

Mašinske radove obavljaju certifikovani monteri, a obuhvataju:

 • Polaganje & Izolacija spojnih mesta predizolovanih fleksibilnih cevi tehnički  je pojednostavljen u odnosu na polaganje predizolovanih krutih cevi.  Za polaganje cevi sa kotura-prstena, nisu potrebni fazonski komodi kao što su kolena, Z – I – U, zbog velikih dužina cevi mali broj spojnih mesta,varova i PE-HD spojnica(mufa). Upotrebom alata i pribora (karusel, presa i vučno vitlo) kod ravne konfiguracije terena(slobodna površina) moguće je sa kotura-prstena polagati i do 1000m fleksibilnih predizolovanih cevi u toku samo jednog radnog dana. Montaža prelaznih spojnica(St/37-2) definisana je fabričkim upustvom za montažu upotrebom propisanog alata, zavisno od tipa  prelazne spojnice u toku jednog radnog dana može se postaviti od 10-20  komada. Ukupne uštede u zavisnosti od lokacije trase(gradske ulice,slobodne površine i slično) iznose 10-11%.

Desetogodišnje iskustvo Nevokala sa klijentima: JKP Beogradske Elektrane, JKP Toplovod Obrenovac  JKP Somborska  toplana  i  JKP Novosadske toplane  dokazuje:  tehničku, gradjevinsku i ekonomsku opravdanost  primene  Brugg future. Uvažavajući iznetu činjenicu na  primeru  JKP Novosadske toplane i JKP Toplovod Obrenovac  prikazaćemo praktičnu primenu programa Brugg future.

Primer: JKP Novosadske toplane jul 2011.g. Poredjenjem planiranja i izvodjenja predizolovanog:

 • fleksibilno-krutog toplovoda sa  toplovodnim prikljčcima za Gradjevinsku školu, Mašinsku školu i radionicu i
 • KMR krutog toplovod sa toplovodnim prikljčcima  za Gradjevinsku školu, Mašinsku školu i radionicu prikazaćemo: tehničku, gradjevinsku i ekonomsku opravdanost primene programa Brugg future.
 • Planiranje trase: fleksibilno-KMR krutog toplovoda sa  toplovodnim prikljčcima za Gradjevinsku školu, Mašinsku školu i radionicu

 • Brugg easy polaganje-montaža trase fleksibilno-KMR krutog toplovoda

 • specifikacija troškova  gradnje predizolovanog  fleksibilno-KMR krutog  toplovoda

 

Napomena:

   -materijala: obračunat  prema  tržišnim cenama materijala

   -mašinski  radovi, gradjevinski  radovi  i radna snaga:

    obračunato prema normativu JKP Beogradskih Elektrana

Ukupni troškovi gradnje predizolovanog fleksibilno-KMR krutog toplovoda:

material: 6.501.205.90 + mašinski radovi:362.560.00 + radna snaga:93.000.00 + gradjevinski radovi: 6.932.672.00=13.889.437.90din

 • Planiranje trase:KMR  krutog  toplovoda sa  toplovodnim prikljčcima za Gradjevinsku školu, Mašinsku školu i  radionicu

 • Radovi na izvodjenju-montaži  trase KMR krutog toplovoda nisu obavljeni. Medjutim radi poredjenja sa trasom fleksibilno-KMR krutog toplovoda isplanirana je trasa krutog toplovoda i na osnovu tog plana uradjena je specifikacije troškova gradnje predizolovanog  KMR krutog  toplovoda
 • specifikacija troškova  gradnje predizolovanog  KMR krutog  toplovoda

Napomena:

  -materijala obračunat  prema  tržišnim cenama materijala

  -mašinski  radovi, gradjevinski  radovi  i radna snaga:

   oačunati prema normativu JKP Beogradskih Elektrana

Ukupni troškovi gradnje predizolovanog KMR krutog toplovoda:

material: 3.321.290.40+mašinski radovi:525.149+radna snaga:148.800+gradjevinski radovi:7.464.527:=11.459.766.40din.

Uporedni podaci troškova gradnje predizolovanog freksibilno-krutog i krutog toplovoda za Trasu: Tehničke škole(Gradjevinska-Mašinska)

Zaključak:

-rezultat razlika 21.2% u ukupnim toškovima

gradnje,izmedju predizolovanog fleksibilno-krutog

i krutog toplovoda.

-kvalitet, brzina gradnje i višedecenijska garancija

fleksibilnih toplovoda pokriva ovu razliku.               

Primer: JKP Toplovod Obrnovac  oktobar 2009.g. Poredjenjem planiranja i izvodjenja predizolovanog:  

 • fleksibilno-krutog toplovoda  obdaništa “Veseljko”  i
 • KMR krutog toplovod  obdaništa “Veseljko” prikazaćemo tehničku, gradjevinsku i ekonomsku opravdanost primene programa Brugg future.
 • Planiranje trase: fleksibilno-KMR krutog  toplovoda  obdaništa “Veseljko”

 • Brugg easy polaganje-montaža trase fleksibilno-KMR krutog toplovoda
 • specifikacija troškova  gradnje predizolovanog  fleksibilno-KMR krutog  toplovoda

 

Napomena:

 -materijal obračunat  prema  tržišnim cenama materijala

 -mašinski radovi, gradjevinski  radovi  i radna snaga oačunati  

  prema normativu JKP Beogradskih Elektrana

 • Ukupni troškovi  gradnje predizolovanog fleksibilno-KMR krutog toplovoda:.material:1.367.920.47 +mašinski radovi:151.180.00+radna snaga:36.200.00+gradjevinski radovi:378.303.40:=1.933.603.87din.
 • Planiranje trase: KMR krutog  toplovoda  obdaništa “Veseljko”

 • specifikacija troškova gradnje predizolovanog  KMR krutog  toplovoda

 

Napomena:       

 -materijala obračunat  prema  tržišnim cenama materijala

 -mašinski  radovi, gradjevinski  radovi  i radna snaga:

  oačunati prema normativu JKP Beogradskih Elektrana

 • Ukupni troškovi gradnje predizolovanog fleksibilno-KMR krutog toplovodamaterial:831.394.34+mašinski radovi:235.400.00+radna snaga:108.800.00+gradjevinski radovi:440.854.00:=1.616.448.34din.

Uporedni podaci troškova gradnje predizolovanog freksibilno-krutog i krutog toplovoda za Trasu: Toplovod obdaništa “Veseljko”

Zaključak:

-rezultat razlika 19.6% u ukupnim toškovima  gradnje,izmedju  

 predizolovanog fleksibilno-krutog i krutog toplovoda.

-kvalitet, brzina gradnje i višedecenijska garancija fleksibilnih toplovoda pokriva ovu razliku.       

Marketing koncept ima četiri osnovna elementa (poznata kao 4P) :

proizvod (en: product) – treba projektovati da zadovolji potrebe potrošača i bude konkurentan

cena (en: price) – odnosi se na cenu proizvoda ili usluge

distribucija (en: placement) – plasman proizvoda i usluga do potrošača

promocija (en: promotion) – pored reklama (ekonomske propagande) uključuje i druge vidove promocije : promotivne reasprodaje, nagradne igre, ličnu prodaju…

Kombinacija ovih elemeneata naziva se marketing miks. Cilj je da se postigne takva kombinacija elemenata (4P) da se stekne konkurenstka prednost (pozitivna karakteristika koja odvaja proizvod/uslugu od konkurenstih) i time zadovolje potrošači, a tako ostvari veća prodaja i veći profit. 

 

Primer polaganja cevi u 2016. godini

 

Primer polaganja cevi u 2017. godini

 

Primer polaganja cevi u 2018. godini

 

Primer polaganja cevi u 2019. godini