Cevi

CFL Casaflex fleksibilna cev

Predstavlja konstrukciju koja omogućava jedinstvo izmedju mantila-izolacije-cevi, čime se izbegava „gužvanje“-guveriranje cevi, što za rezultat ima veliku fleksibilnost cevi, a time olakšanu montažu i povećanje dužine cevi na kalemu. Ova u Svetu jedinstvena zaštićena konstrukcija, kao jednocevna i dvocevna ima prednosti u odnosu na predizolovanu KMR krutu cev:

 • Medijumska zavojna-talasasta cev(1) od nekorozirajućeg hrom-nikl črlika1.4404≤DN32/1.4301≥DN40 (EN 10088) za pritisak 16-25bar i radnu temperaturu vode 160ºC (kratkoročne temperature do 180ºC) zahvaljujući ciklopentanskoj peni PIR-Hartschaum(2) toplotne provodljivosti λ=0.025W/m2K. Pri srednjoj temperaturi od 50°C. Spoljni mantil(3) exstrudirani Polyethylen PE-LD ispod koga je polietilenska folija i zaštitna mreža(5) od pocinkovanog lima. Cev poseduju ugradjene dojavne 3-žice(4) WIREM/BRANDES crvena+zelena)NORDIC zelena+bela za defektažu-monitoring.
 • Standardni jednocevni prečnici fleksibilnih predizolovanih cevi DN 20-DN100, dužine cevi na koturu 86-500m iz  jednog komada, zavisno od dimenzija.Standardni dvocevni prečnici fleksibilnih predizolovanih cevi DN20-DN40 dužine na koturu 180-300m.
 • Jednocevna fleksibilna predizolovana cev postiže veliki stepen sigurnosti obzirom da su dužine cevi velike. Manje spojnih mesta u zemlji-trasi tj. varova i  polietilenskih spojnica(mufe). Izuzetak su eventualni priključci, montažni-flexi ”ubod” T-ogranak.
 • Planiranje i projektovanje toplovodnih sistema sa predizolovanom fleksibilnom jednocevnom ili docevnom cevi  krajnje je jednostavno, nisu potrebni fazonski komodi kao što su kolena, Z – I – U. Bira se logični i najkraći mogući put trase,što predstavlja veliku uštedu u dužini  toplovodne cevi, jednostavno se zaobilaze višegodišnja drveća, podzemne instalacije, šahte, ograde i slično. Lako se vodi trasa u konfiguraciji gde se naizmenčno smenjuju visine i dubine trase.
 • Zavojno-talasasta konstrukcija predizolovane fleksibilne cevi je SAMOKOMPEZUJUĆA i SAMOVENTILIRAJUĆA, nisu potrebni specijalni komadi za kompenzaciju diletacije, odnosno nije potrebno ugradjivati armature za ventilaciju kada su u pitanju visinske razlike ≤2m u odnosu na polaznu trasu. Kod velikih razlika, mora se uobičajeno ugradjivati i sistem za ventilaciju.
 • Predizolovane fleksibilne cevi imaju veoma uzani iskop trase,što je velika ušteda u kubnim metrima iskopa. Polaganje cevi sa kotura u rov, a zatim prelaznim spojnicama povezati na postojeće toplovode skraćuje vreme polaganja-montaže cevi.

Za primenu predizolovane fleksibilne cevi osim opisanih jedinstvenih konstruktivnih karakteristika, za planiranje i projektovanje treba definisati:

» gubitak pritiska

» spajanja-prelaz fleksibilne na fleksibilnu cev;priključak-ogranak fleksibilnih cevi

» spajanja-prelaz fleksibilne na KMR cev;priključak-ogranak fleksibilne sa KMR

» uvodjenje u objekt fleksibilne cevi   

» tehniku polaganja fleksibilne cevi

 • Nedoumice kod izračunavanja gubitka pritiska predizolovanih fleksibilnih cevi, vezane su za zavojno-talasastu površinu cevi. Mišljenje je da strujanje vode kroz zavojno-talasasti oblik površine cevi povećava otpor trenja na zidovima cevi, a time i veći gubitak pritiska u odnosu na strujanje vode kroz KMR krute cevi. Naprotiv voda ispunjava, zavojno-talasastu površinu cevi i struji kroz medijumski prečnik cevi, nepružajući povećani otpor u odnosu na otpor koji se javlja kod strujanja vode kroz medijumski prečnik krute cevi. Jedinični gubitak pritiska fleksibilne cevi,odredjuje se analitički Kauder-ovom jednačinom koja je u funkciji  geometrijskih veličine d-medijumske cevi i dnosa 0.2<t/T<1.2, za područije Renoldsovog broja 5×104<Re<50×104 koji je u funkciji brzine strujanja vode, koeficijenta dinamičke viskoznosti vode pri srednjoj temperature 80°C i d-medijumske cevi, dobija se vrednost trenja u zavojno-talasastoj cevi l(R)=0,06-0,07 ili merenjem  dijagram-tablice po preporuci proizvodjača predizolovanih fleksibilnih cevi.

Zbog prirodnih nepokretnih(čvrstih)tačaka, koje se same od sebe javljaju u KMR-toplovodima. Konstruktivne čvrste tačke su po pravilu suvišne, budući da su kod njih predizolovane cevi prekinute i spadaju medju najosetljhivije tačke toplovoda. Ispravnim planiranjem konstruktivne nepokretne(čvrste) tačke se skoro uvek mogu izbeći kod fleksibilno-KMR krutih toplovoda. U slučaju uvodjenenje  fleksibilnog toplovoda u objekt čvrste tačke mora se predvideti.

Zahvaljujući svojoj zavojno-talasastoj konstrukciji medijumske cevi i izolacije, predizolovana fleksibilna cevi statički je koncipiran sistem da KOMPENZUJE spoljašnje i unutrašnje sila, koje su rezultat Δl-širenja fleksibilnog predizolovanog toplovoda. Propisima se priključak-ogranak ili spajanje-prelaz predizolovane fleksibilne cevi i KMR-krute cevi, mora  izvesti bez opterećenja za predizoliovanu fleksibilnu cev jer ona nije u stanju da pored svog, preuzme i Δl-širenje predizolovane KMR-krute cevi.

 • Spajanje-prelaz predizolovane fleksibilne cevi na predizolovanu fleksibilnu cev obavlja se prelaznom spojnicom, pritezanjem Zavrtnjeva(5)izmedju dva prstena(1 i 4)grafitni dihtung(2) se utiskuje, zaptivajući vezu izmedju hrom-nikl medijumske cevi i prelazne spojnice(St37-2)
 • Spajanje-prelaz predizolovane fleksibilne cevi na predizolovanu KMR-krutu cevi, obavlja se: prelaznom spojnicom, izolovanom PE-HD termoskupljajućom spojnicom i Z-komadom čija statička konstrukcija ima L-krak za širenje ≤2.5m, dovoljno da preuzme poprečno Δl-širenja predizolovane KMR-krute cevi, čime se izbegava postavljanje fiksne takče. Ceo spoj se oblože kompenzacionim jastucima.
 • Priključak-ogranak predizolovane fleksibilne cevi sa predizolovanom fleksibilnom cevi za objekt obavlja se:GFK-montažnimT-komadom i prelaznom sopjnicom.
 • Priključak-ogranka predizolovane fleksibilne cevi, koji nije u blizini prirodne fiksne tačke sa predizolovanom KMR-krutom cevi za objekte obavlja se:»T-ogranakom 45°(RSt37-2),prelaznom spojnicom izolovanom PE-HD termoskupljajućom spojnicom. Zbog nepostojanja mogućnosti  kompenzacije kod  T-ogranka 45° odnosno njegovog luka potrebno je da dužina luka iznosi L≤2m, koliko može da prihvati ogranak i fleksibilna cev, nezavisno od  poprečnog Δl-širenjem predizolovane KMR-cevi,   čime se izbegava postavljanje fiksne takče. Ceo spoj se oblože kompenzacionim jastucima.
 • Montažnim flexi-ogrankom 45°-„ubod”(Tonisco drilling systeme), prelaznom spojnicom, izolovanom PE-HD termoskupljajućom spojnicom. Da bi se izbeglo postavljanje fiksne tačke, ukupna dužina flexi-ogranka 45° i fleksibilne cevi u spoju iznosi ≤2m čime se izbegava postavljanje fiksne tačke. Ceo spoj se oblože kompenzacionim jastucima.
 • Za uvodjenje u objekt,predizolovana fleksibilna cevi i prelazna spojnica, nisu predvidjene da preuzimaju na sebe opterećenja sa postojećih krutih cevi iz objekta, u tom slučaju se na ulazni deo Casafleks cevi u objekt ugradjuje tačke za fiksitanje u kojoj deluju sile zavisno od prečnika cevi i pritiska.

Tehnikom polaganja kombinacije predizolovanih fleksibilno-KMR krutih toplovoda ostvaruju se odredjeni benefiti koje treba istaći, jer određuju troškove razvoda toplote cevovodima, a time i perspektive snabdevanja toplote ovim cevovodima. Značajni benefiti su:

 1. kratko vreme gradnje
 2. jednostavni i jeftini izlazi i priključci  na zgrade
 3. jeftino i fleksibilno vođenje trase i
 4. minimiziranje obima niskogradnje

kojima smanjujemo njegove troškove za 20-22% kojima se delimično pokriva viša cene 40-42% predizolovane fleksibilne cevi i prelazne spojnice. Kao rezultat iz grafikona očitavamo razliku 20-22% u ukupnim toškovima  gradnje izmedju kombinacije predizolovanog fleksibilno−KMR-krutog toplovoda i predizolovanog KMR krutog toplovoda. Kvalitet, brzina gradnje i pedesetogodišnja garancija za predizolovani fleksibilno-KMR kruti toplovod opravdava ovu razliku>Brugg Future<.

Gradjevinskih radovi polaganja predizolovanog fleksibilnog toplovoda su:

 • Niskogradnja, iskop-ukop predizolovanih fleksibilnih cevi. Zahvaljujući svojoj fleksibilnosti, dužinama na koturu 80-500m, lakom vodjenju predizolovane fleksibilne cevi imaju veoma uzani iskop traseRastojanja između spoljnjeg omotača cevi i zida rova iznosi 10cm, a izmedju spoljnih omotača dve cevi takodje samo 10cm, nema proširenja rova na trasi “za varne jame” i kompnzacione jastuke, što prestavlja ušteda 40% u kubnim metrima u odnosu na iskop za predizolovane krute cevi. Ekstremno velike uštede 65% u kubnim metrima kod iskopa mogu se postići vertikalnim polaganjem razvodnog i povratnog voda. Dodatne ušdete kod iskopa-ukopa postižu se biranjem najkraćeg mogućeg puta trase, zaobilaze se višegodišnja drveća, ograde, podzemne instalacije, šahte i slično. Ukupne uštede u niskogradnji u zavisnosti konfiguracije trase iznose 3-4%.
 • Sporedni gradjevinski radovi odnose se na: pripremu trase, neprdvidjene iskope radi otklanjanja prepreka na trasi i korekcije trase. Ukupne uštede u sporednim gradjevinskim radovima iznose 3-4%.
 • Uredjenje površine posle polaganja cevi  odnosi se na radove revitalizacije svih površina oštećenih razvodom toplovoda,betoniranje,asvaltiranje,zidanje, obrada zelenih površina i slično. Ukupne uštede uredjivanja površina posle polaganja cevi u zavisnosti od lokacije trase (gradske ulice,slobodne površine i slično) iznose 3-4%.

Mašinske radove kod razvoda predizolovanog fleksibilnog toplovoda obavljaju  obučeni certifikovani monteri, a obuhvataju:

 • Polaganje predizolovanih fleksibilnih cevi tehnički je pojednostavljen u odnosu na polaganje predizolovanih krutih cevi. Polaganje cevi sa kotura, nisu potrebni fazonski komodi kao što su kolena, Z − I − U, zbog velikih dužina cevi mali broj varova i polietilenska spojnica(mufe). Upotrebom alata i pribora (karusel, presa i vučno vitlo) kod ravne konfiguracije terena(slobodna površina) moguće je sa kotura polagati i do 1000m fleksibilnih predizolovanih cevi u toku samo jednog radnog dana.
 • Montaža prelaznih spojnica(St37-2)definisana je fabričkim upustvom za montažu upotrebom propisanog alata, zavisno od tipa prelazne spojnice u toku jednog radnog dana može se postaviti od 10-20 komada. Ukupne uštede u zavisnosti od lokacije trase (gradske ulice,slobodne površine i slično) iznose10-11%.

 

Bruggrohrsystem kao najveći Svetski proizvodjač fleksibilnih cevi u poslednjih dvadeset godina razvio je proizvodni program deset konstrukcija fleksibilnih cevi za transport: tople-hladne vode benzina, nafte, gasova, opasnih materija. Za fleksibilne toplovodne sisteme  primenjuju se: Flexwell i Casaflex fleksibilne cevi čije su konstrukcije jedinstvena i bez konkrencije u svetu i Calpex fleksibilna cev koja ima alternativna rešenja u cevima: Flexalen,Ekoflex,Elipex,Logstor,Isopex,Isopipe,Austroflex i Rehau. Zajedničko za sve njih je medijumska cev od umreženog polietilen PEX-a velike gustine PE-HD prema standardu IN16892/16893 i EN 12318-2 Cev za grejanje: Serije5, DIN 16892/16893 koju prizvode firme Rehau i Vicprom. Medjutim rešenja za izolaciju, spoljašnji omotač-mantil, kiseoničku koroziju, sortiment, pribor-“fazonski komadi” sve ove fleksibilne cevi diferenciraju po kvalitetu, servisu i ceni. Uporedjivanjem konstruktivnih rešenja za nabrojanje cevi dolazimo do zahteva za pravilan izbor pex-fleksibilne cevi u gradnji daljinskog toplovoda.

CPX Calpex

Fleksibilni predizolovani jednocevni-dvocevni-četvorocevni  samokompezujući cevni sistem za daljinsko grejanja i sanitarnu vodu. Predizolovana zavojna-talasasta fleksibilna cev omogućava jedinstvo izmedju mantila-izolacije-cevi, čime se izbegava „gužvanje“-guveriranje mantila cevi, što za rezultat ima veliku fleksibilnost cevi, a time olakšanu montažu i povećanje dužine cevi na kalemu.

 • Medijumska cev (1)Rehauod umreženog polietilen PE-Xa velike gustine PE-HD prema standardu IN16892/16893 i EN 12318-2 Cev za grejanje: Serije5, DIN 16892/16893. Kiseonička korozija: zaštitna barijera protiv difuzije kiseonika prema DN 4729, propustljivost kiseonika <0,10g/(m3xd) prema DIN 4726. Očekivani vek trajanja:>50 godina, pri konstantnoj temperaturi od 95ºC i radnom pritisku od 6 bar-a. Postojanih karakteristika pri promeni agresivne-tehničke vode, radnoj temperaturi i pritisku. Mali gubitak pritiska pri uobičajenim ustaljenim režimima protoka vode (hrapavost 0,007mm).
 • Izolacija(2) predizolovane cvi prema EN 253, Pentan Polyurethan penaλ-wert=0,022W/mK.što za rezultat ima mali spoljni prečnik cevi.
 • Spoljni omotač (3) zavojni-talasasti  od exstrudiranog polietilena male gustine-LLDPE.
 • Sortiment:

Isoplus-Isopex

Predizolovana flexsibilna jednocevna-dvocevna cev za toplu-hladnu i sanitarnu vodu, pogodna za interne-manje sisteme daljinskog grejanja. Predizolovana ravna cev, ograničene fleksibilnosti, kao rezultat ima otežanu montažu i smanjenu dužinu cevi na kalemu.

 • Medijumska cev(1) od umreženog polietilen PE-X-a velike gustine PE-HD prema standardu DIN16892/16893 i EN 12318-2 Cev za grejanje: Serije5 DIN 16892/16893. Kiseonička korozija: zaštitna barijere protiv difuzije kiseonika.  Očekivani vek trajanja:>50 godina, pri konstantnoj temperaturi od 95ºC i radnom pritisku od 6 bar-a. Postojanih karakteristika pri promeni agresivne-tehničke vode. Mali gubitak pritiska pri uobičajenim ustaljenim režimima protoka vode (hrapavost 0,007mm).
 • Izolacija(2) predizolovane cevi, poliuretanska pena PUR λ-wert=0,027W/mK bez odgovarajućeg Crtifikata.
 • Spoljašnji exstrudirani ravni omotač(3) od polietilena male gustine-LDPE.
 • Sortiment:

Logstor-flex

Predizolovana fleksibilna jednocevna-dvocevna cev za toplu-hladnu i sanitarnu vodu, pogodna za interne-manje sisteme daljinskog grejanja. Predizolovana ravna cev, ograničene fleksibilnosti, kao rezultat ima otežanu montažu i smanjenu dužinu cevi na kalemu.

 • Medijumska cev(1) od umreženog polietilen PE-Xa velike gustine PE-HD prema standardu DIN16892/16893 i EN 12318-2 Cev za grejanje: Serije5 DIN 16892/16893. ”Smart” zaštitna menbrana protiv difuzije kiseonika. Očekivani vek trajanja:>50 godina, pri konstantnoj temperaturi od 95ºC i radnom pritisku od 6 bar-a. Postojanih karakteristika pri promeni agresivne-tehničke vode. Mali gubitak pritiska pri uobičajenim ustaljenim režimima protoka vode (hrapavost  0,007mm).
 • Izolacija(2) predizolovane cvi, poliuretanska pena PUR λ-wert=0,024W/mK bez odgovarajućeg Crtifikata.
 • Spoljašnji exstrudirani ravni omotač(3)  od polietilena male gustine-LDPE.
 • Sortiment:

Isopipe

Predizolovana fleksibilna jednocevna-dvocevna  samokompezujuća cev za toplu-hladnu i sanitarnu vodu, pogodna za interne-manje sisteme daljinskog grejanja.Predizolovana zavojna-talasasta fleksibilna cev omogućava jedinstvo izmedju mantila-izolacije-cevi,čime se izbegava„gužvanje“-guveriranje mantila cevi, što za rezultat ima veliku fleksibilnost cevi, a time olakšanu montažu i povećanje dužine cevi na kalemu.

 • Medijumska cev (1) od MLC/PE-Xa velike gustine. Kiseonička korozija: zaštitna barijera protiv difuzije kiseonika prema DN 4729, propustljivost kiseonika <0,10g/(m3xd) prema DIN 4726. Očekivani vek trajanja:>50 godina, pri konstantnoj temperaturi od 95ºC i radnom pritisku od 6 bar-a. Postojanih karakteristika pri promeni agresivne-tehničke vode, radnoj temperaturi i pritisku. Mali gubitak pritiska pri uobičajenim ustaljenim režimima protoka vode (hrapavost 0,007mm).
 • Izolacija(2) predizolovane cvi, PUR-pena λwert=0,0255W/mK bez odgovarajućeg Crtifikata.
 • Spoljašnji exstrudirani zavojno-talasasti  omotač(3), Bimodales PE-HD.
 • Sortiment: Cevi:jednocevno DN20 do DN125 dvocevno DN20+20 do DN63+63  pribor-“fazonski elementi” po zahtevu

Elipex

Predizolovana fleksibilna jednocevna-dvocevna cev za toplu-hladnu i sanitarnu vodu, pogodna za interne-manje sisteme daljinskog grejanja. Predizolovana ravna cev, ograničene fleksibilnosti, kao rezultat ima otežanu montažu i smanjenu dužinu cevi na kalemu.

 • Medijumska cev(1) od umreženog polietilen PE-Xa velike gustine PE-HD prema standardu DIN16892/16893 i EN 12318-2 Cev za grejanje: Serije5 DIN 16892/16893. Kiseonička korozija: zaštitna barijera protiv difuzije kiseonika prema. Očekivani vek trajanja:>50 godina, pri konstantnoj temperaturi od 95ºC i radnom pritisku od 6 bar-a. Postojanih karakteristika pri promeni agresivne-tehničke vode. Mali gubitak pritiska pri uobičajenim ustaljenim režimima protoka vode (hrapavost 0,007mm).
 • Izolacija(2) predizolovane cvi, poliuretanska pena PUR λ-wert=0,025W/mK bez odgovarajućeg Crtifikata.
 • Spoljašnji exdrudirani ravni omotač(3) od polietilena male gustine PE-HD.
 • Sortiment:

Thermaflex-Flexalen

Predizolovana fleksibilna jednocevna-dvocevna cev za toplu-hladnu i sanitarnu vodu, pogodna za interne-manje sisteme daljinskog grejanja. Cev je sastavljena iz tri nezavisa dela zavojno-rebrastog creva-izolacije-medijumske cevi. Pri savijanju medijumska cev potiskuje izolaciju prema perifernom delu zavojno-rebrastog creva, istovremeno na suprotnom delu zavojno-rebrastog creva nastaje praznina. Rezultat savijanja cevi  smanjenje poprečnog preseka cevi, što umanjuje izolaciju cevi.

 • Medijumska cev od Polybutena(PB1) očekivani vek trajanja pri 35 godina pri temperature od 50°C i random pritisku 8bar.
 • Izolacija (2) predizolovane cevi Polyolefin-„sundjer“ λ=0,035 W/mK bez odgovarajućeg Certifikata.
 • Spoljašnje zavojno-rebrasto cevo (3) od polietilena male gustine PE-HD
 • Sortiment:1.Cevi jednocevno DN20 do DN100 dvocevno DN20+20 do DN50+50 2.Elektrovarna spojnica DN20-DN100 3.priključak sa navojem DN20-DN100 3.Montažni T-komad D20-DN50.

Uponor-Ekoflex

Predizolovana fleksibilna jednocevna-dvocevna cev za toplu-hladnu i sanitarnu vodu, pogodna za interne-manje sisteme daljinskog grejanja. Cev je sastavljena iz tri nezavisa dela zavojno-rebrastog creva-izolacije-medijumske cevi. Pri savijanju medijumska cev potiskuje izolaciju prema perifernom delu zavojno-rebrastog creva, istovremeno na suprotnom delu zavojno-rebrastog creva nastaje praznina. Rezultat savijanja cevi  smanjenje poprečnog preseka cevi, što umanjuje izolaciju cevi.

 • Medijumska cev (1) polietilen PEX-a velike gustine PEHD, očekivani vek trajanja pri 35 godina pri temperature od 95°C i random pritisku 6bar.
 • Izolacija (2) predizolovane cevi Polyolefin-„sundjer“ λ=0,037 W/mK bez odgovarajućeg Certifikata.
 • Spoljašnje zavojno-rebrasto cevo (3) od polietilena male gustine PE-HD.
 • Sortiment:   

                                                                                             1.Cevi jednocevno DN32 do DN90 dvocevno DN32+32 do DN75+75           2.Montažna obloga L-I-T DN32-DN90                                                         3.Razdelni šaht DN32-DN90                                                                      4.Priključak sa navojem DN32-DN90                                                       5.Spojnica-ravna DN32-DN90                                                                    6.Spojnica koleno 90° DN32-DN90                                                           7.SpojnicaT-komad DN32-90/40,50,63,75,90                                 8.Završna kapaǾ32/76-Ǿ90/162                                                                       9.Zidni prsten Ǿ76-Ǿ162

Austroflex

Predizolovana fleksibilna jednocevna-dvocevna cev za toplu-hladnu i sanitarnu vodu, pogodna za interne-manje sisteme daljinskog grejanja. Cev je sastavljena iz tri nezavisa dela zavojno-rebrastog creva-izolacije-medijumske cevi. Pri savijanju medijumska cev potiskuje izolaciju prema perifernom delu zavojno-rebrastog creva, istovremeno na suprotnom delu zavojno-rebrastog creva nastaje praznina. Rezultat savijanja cevi smanjenje poprečnog preseka cevi, što umanjuje izolaciju cevi.

 • Medijumska cev(1) od umreženog polietilen PEX-a velike gustine PEHD prema standardu DIN16892/16893 i EN 12318-2 Cev za grejanje: Serije5 DIN 16892/16893. Kiseonička korozija: zaštitna barijere protiv difuzije kiseonika. Očekivani vek trajanja:>50 godina, pri konstantnoj temperaturi od 95ºC i radnom pritisku od 6 bar-a. Postojanih karakteristika pri promeni agresivne-tehničke vode. Mali gubitak pritiska pri uobičajenim ustaljenim režimima protoka vode (hrapavost 0,007mm).
 • Izolacija (2) predizolovane cevi Polyolefin-„sundjer“ λ=0,040 W/mK bez odgovarajućeg Certifikata.
 • Spoljašnje zavojno-rebrasto cevo (3) od polietilena male gustine PE-HD.
 • Sortimet:

Prihvatanjem uporednih tehničkih podataka, preuzetih iz kataloga proizvodjača predizolovanih PEX fleksibilnih cevi (proizvodjači cevi zadržavaju pravo na tehničke izmene) analiziraćemo pet ključnih tačaka:

 1. Medijumsku cev
 2. Zaštita protiv difuzije kiseonika
 3. Izolaciju
 4. Spoljašnji omotač-mantil i
 5. Sortiment

koje definišu kvalite  flexibilnih predizolovanih PE-X cevi i odrediti zahtev za izbor najbolje.

Medijumska cev je kod sedam proizvidjača umreženi Polyethylen velike gustoće PE-X, izuzetak proizvodjač Thermaflex/Flexalen od materijala Polybuten PB1. Oba materijala zadovoljavaju standard DIN16892/16893 i EN 12318-2 Cev za grejanje: Serije 5, DIN 16892/16893. Očekivani vek trajanja:>50 godina, pri konstantnoj temperaturi od 95ºC i radnom pritisku od 6 bar-a. Postojanih karakteristika pri promeni agresivne-tehničke vode, radnoj temperaturi i pritisku.

Za proračun gubitka pritiska i dimenzionisanja toplovoda data je vrednost koeficijenta hrapavosti 0.007mm pri uobičajenim, ustaljenim režimima protoka vode.

Prizvodjači Calpex i Austroflex predizolovanih cevi dali su dijagram iz koga se mogu očitati vrednosti gubitka pritiska na osnovu: Q-masenog protoka(kg/h), v-brzine protoka vode(m/s) i srednjoj temperature vode 80°C, što predstavlja olakšanje, sigurnost i tačnost proračuna.

Radi zaštite od kiseoničke korozije, postavlja se zaštitna barijera protiv difuzije kiseonika prema DN 4729, da bi propustljivost kiseonika bila u granicama <0,10g/(m3xd) prema DIN 4726 ovaj uslov nisu ispunile cevi Flexalen i Ekoflex.

Izojacija predstavlja važnu komponentu u konstrukciji predizolovane fleksibilne cevi i od nje zavisi:

»toplotna provodljivost λ-wert,odnosno spoljni prečnik cevi i dužina cevi na kalemu

»stepen fleksibilnosti cevi,

Vrednosti toplotne provodljivosti postižu se primenom različitih izolacionih matrijala:

Pentan Polyurethan pena  λ-wert=0.022 W/mK (struktura izolacije-veličina ćelije Ø188µm) >Certifikat sl.3.10<

Polyurethan pena PUR  λ-wert=0.024-0.027 W/mK (struktura izolacije-veličina ćelije Ø429µm)

Polyolefina-„sundjer“  λ-wert=0.035-0.040 W/mK (struktura izolacije-veličina ćelije Ø610µm)

za ugradjeni izolacioni material u svoju cev proizvodjač treba Certifikatom da potvrdi λ-wert-toplotnu provodljivost.

Manje vrednosti λ-wert-toplotne provodljivosti daje manju debljinu izolacije odnosno manji spoljni prečnik.

Primer:

Cevi DN32 umanjivanjem vrednosti za λ-wert smanjujemo spoljni prečnik sa 160mm na 90mm odnosno 76mm što znači za 18-110%. Ovim smanjenjem spoljnjeg prečnika proporcionalno smanjujemo veličinu rova što predstavlja uštedu u kubnim metrima iskopa, ali i povećanu dužinu cevi na kalemu-prstenu kojom smanjujemo broj spojnih mesta u zemlji-trasi, press veznih I-komada i  polietilenskih spojnica(mufa).

Kombinacija vrednosti λ-wert-toplotne provodljivosti i način formiranja izolacije daju:ravnu i zavojnu izolaciju. Uvažavajući iznete činjenice imamo tri kvaliteta izolacije:

 1. exsdrudirana zavojna izolacija od Pentan Polyurethan pene λ-wert=0.022 W/mK
 2. exsdrudirana ravna izolacija od Polyurethan pene PUR λ-wert=0.024-0.027 W/mK i
 3. slojevita rebrasta izolacija od Polyolefina-„sundjer“ λ-wert=0.035-0.040 W/mK

kvalitet: A-Casaflex i Isopipe, B-Isoplus/Isopex,Logstor-fexi i Elipex i C-Thermaflex/Flexalen,Uponor/Ekoflex i Austroflex. 

Spoljni omotač-mantil cevi Polyethylen niske gustoće PE-HD, formira se: A: exstrudiranjem preko izolacije cevi i

B: ekstrudiranje u oblik rebrastog creva u koje se ubacuje izolacija exstrudiranjem preko izolacije omogućava se jedinstvo-kompaktnost izmedju mantila-izolacije-cevi. Ekstrudiranje u oblik rebrastog creva u koje se ubacuje izolacija, dobijamo tri nezavisa dela zavojno-rebrastog crevo-izolaciju-medijumsku cev.

Uvažavajući iznete činjenice imamo tri kvaliteta spoljnjeg omotača-mantila:

 1. exstrudirani bezšavni zavojni
 2. exstrudirani bezšavni ravni i
 3. ekstrudirani u oblik rebrastog creva

kvalitet: A-Casaflex i Isopipe, B-Isoplus-Isopex,Logstor-fexi i Elipex i C-Thermaflex-Flexalen,Uponor-Ekoflex i Austroflex.

Razmatrajući sortiment 20-set cevnih elemenata (pribor-“fazonski komadi”) i kvalitet konstrukcije predizolovane fleksibilne cevi, prema tablici uporednih tehničkih karakteristika fleksibilnih PE-X cevi odredjena je primene cevi za:

 • sisteme predizolovanog daljinskog grejanja sa mogućnošću veze sa predizolovanim KMR krutim toplovodima  i
 • interne-manje sisteme daljinskog grejanja. bez mogućnošću veze sa predizolovanim KMR krutim toplovodima

Najveći broj proizvodjača predizolovanih PE-X cevi nije obezbedio potreban kvalitet i sortiment što se vidi iz tablice, već su to ograničena nužna rešenja koje uglavnom mogu da zadovolje primenu cevi za interne-manje sisteme daljinskog grejanja. bez mogućnošću veze sa predizolovanim KMR krutim toplovodima.

Za primenu Calpex predizolovane fleksibilne cevi za sisteme predizolovanog daljinskog grejanja sa mogućnošću veze sa predizolovanim KMR krutim toplovodima osim jedinstvenih konstruktivnih karakteristika i sortimenta za planiranje i projektovanje treba definisati:

 1. gubitak pritiska
 2. spajanja-prelaz fleksibilne PE-X na fleksibilnu PE-X cev;priključak-ogranak fleksibilnih PE-X cevi
 3. spajanja-prelaz fleksibilne PE-X na KMR cev;priključak-ogranak fleksibilne PE-X sa KMR cevi
 4. uvodjenje u objekt fleksibilne PE-X cevi  
 5. tehniku polaganja

Za proračun gubitka pritiska i dimenzionisanje fleksibilnih PE-X toplovoda data je vrednost koeficijenta hrapavosti 0.007mm pri uobičajenim ustaljenim režimima protoka vode, iz dijagrama se mogu  očitati vrednosti gubitka pritiska na osnovu: Q-masenog protoka(kg/h), v-brzine protoka vode(m/s) i srednjoj temperature vode 80°C.

Zbog prirodnih nepokretnih(čvrstih)tačaka, koje se same od sebe javljaju u KMR-toplovodima. Konstruktivne čvrste tačke su po pravilu suvišne, budući da su kod njih predizolovane cevi prekinute, spadaju medju najosetljhivije tačke toplovoda. Ispravnim planiranjem konstruktivne nepokretne(čvrste) tačke se skoro uvek mogu izbeći kod kombinacije fleksibilno

PE-X − KMR krutih toplovoda. U slučaju uvodjenenje  fleksibilnog PE-X toplovoda u objekt čvrste tačke mora se predvideti.

Zahvaljujući svojoj zavojno-talasastoj konstrukciji izolacije, predizolovana fleksibilna PE-X cev statički je koncipiran sistem da KOMPENZUJE spoljašnje i unutrašnje sila, koje su rezultat Δl-širenja fleksibilnog PE-X predizolovanog toplovoda. Propisima se priključak-ogranak ili spajanje-prelaz predizolovane fleksibilne PE-X cevi i KMR-krute cevi, mora  izvesti bez opterećenja za predizoliovanu fleksibilnu PE-X cev jer ona nije u stanju da pored svog, preuzme i Δl-širenje predizolovane KMR-krute cevi.

 • Spajanje-prelaz predizolovane fleksibilne PE-X cevi na predizolovanu fleksibilnu PE-X cevi. Obavlja se press veznim I-komadom (RSt37-2/1.0038 ili Mesing) i ABS montažnom oblogom
 • Spajanje-prelaz predizolovane fleksibilne PE-X cevi na predizolovanu KMR-krutu cevi. Obavlja se press veznim I-komadom sa krajem za var (RSt37-2), ABS montažnom I-oblogom i Z-komadom čija statička konstrukcija, ima L-krak za širenje ≤2.5m,dovoljna da preuzme poprečno Δl-širenja predizolovane KMR-krute cevi, čime se izbegava postavljanje fiksne takče. Ceo spoj se oblaže kompenzacionim jastucima.
 • Priključak-ogranak predizolovane fleksibilne PE-X cevi sa fleksibilnom PE-X cevi.  Obavlja se pomoću press veznog T- komada i ABS montažne T-obloge
 • Priključak-ogrank predizolovane fleksibilne PE-X cevi iz  KMR-krute cevi, koji nije u blizini prirodne fiksne tačke. za objekte obavlja se:
 1. T-ogranakom  (RSt37-2i press veznim I-komadom sa krajem za var i PE-HD termoskupljajućom spojnicom.  Zbog nepostojanja mogućnosti  kompenzacije kod  T-ogranka 45° odnosno njegovog luka potrebno je da dužina luka iznosi L=2m, koliko može da prihvati ogranak i fleksibilna PE-X cev. nezavizno od poprečnog Δl-šitenja predizolovane KMR krute cevi, čime se izbegava postavljanje fiksne takče. Ceo spoj se oblaže kompenzacionim jastucima.
 2. CPX T-obloga,press vezni T-komad, izolovanom  ABS montažnom  T-oblogom. Da bi se izbeglopostavljanje fiksne tačke, ukupna dužina  CPX T- obloga i fleksibilne cevi u spoju iznosi  2m čime se izbegava postavljanje fiksne tačke. Ceo spoj se oblože kompenzacionim jastucima.
 • Za uvodjenje u objekt, predizolovana fleksibilna PE-X cevi i press vezna spojnica,  nisu predvidjene da preuzime na sebe opterećenja sa postojećih krutih cevi iz objekta, u tom slučaju se na ulazni deo Calpex cevi u objekt ugradjuje fiksna tačka u kojoj deluju sile zavisno od prečnika cevi i pritiska
 • Tehnikom polaganja  kombinacijom predizolovanih fleksibilnih PE-X –KMR kruti toplovoda ostvaruju se odredjeni benefiti koje treba istaći, jer određuju troškove razvoda toplote cevovodima, a time i perspektive snabdevanja toplote cevovodima. Značajni benefiti su:
 1. kratko vreme gradnje
 2. jednostavni i jeftini izlazi i priključci na zgrade za  temperature do 95ºC i ptitisake do 9bar-a PE-X medijumcke cevi
 3. jeftino fleksibilno vođenje trase
 4. minimiziranje obima niskogradnje.

kojim smanjuje njegove troškove za 20-22% kojima se pokriva 10-12% više cene predizolovane fleksibilne PE-X cevi i press veznih spojnica. Kao rezultat iz grafikona očitavamo  razliku od 10-12% u ukupnim toškovima  gradnje u korist kombinacije predizolovanog fleksibilno PE-X−KMR krutog toplovoda. Niže cene,kvalitet, brzina gradnje i pedesetogodišnja garancija otvara prspektive snabdevanja toplote fleksibilno PE-X−KMR krutim toplovodima. Medjutim predizolovani fleksibilni PE-X toplovodi primenjuju se za temperature do 95ºC do i ptitisake do 9bar-a.

Gradjevinskih radovi polaganja predizolovanog fleksibilnog PE-X toplovoda su:

 • Niskogradnja iskop-ukop predizolovanih fleksibilnih PE-X cevi. Zahvaljujući  svojoj fleksibilnosti, dužinama na koturu 90-800m, lakom vodjenju  predizolovane fleksibilne PE-X cevi imaju veoma uzani iskop trase. Rastojanja izmedju spoljnjeg omotača cevi i zida rova iznosi 100mm, a izmedju spoljnih omotača dve cevi takodje samo 100mm, nema proširenja rova na trasi “za varne jame” i kompnzacione jastuke, što prestavlja ušteda 40% u kubnim metrima u odnosu na iskop za predizolovane krute cevi. Velike uštede 65% u kubnim metrima kod iskopa mogu se postići vertikalnim polaganjem razvodnog i povratnog voda sa rastojanjem izmedju spoljnih omotača dve cevi 100mm. Ekstremne uštede u kubnim metrima kod iskopa mogu se postići primenom dvocevnih fleksibilnih PE-X cevi. Dodatne ušdete kod iskopa-ukopa postižu se biranjem najkraćeg mogućeg puta trase, zaobilaze se višegodišnja drveća, ograde, podzemne instalacije, šahte i slično. Ukupne uštede u niskogradnji u zavisnosti konfiguracije trase iznose 3-4%.
 • Sporedni gradjevinski radovi odnose se na: pripremu trase, neprdvidjene iskope radi otklanjanja prepreka na trasi i korekcije trase. Ukupne uštede u sporednim gradjevinskim radovima iznose 4-5%.
 • Uredjenje površine posle polaganja cevi  odnosi se na radove revitalizacije svih površina oštećenih razvodom toplovoda,betoniranje,asvaltiranje,zidanje, obrada zelenih površina i slično. Ukupne uštede uredjivanja površina posle polaganja cevi u zavisnosti od lokacije trase (gradske ulice,slobodne površine i slično) iznose 3-4%.

Mašinske radove kod razvoda predizolovanog fleksibilnog toplovoda obavljaju obučeni certifikovani monteri, a obuhvataju:

 • Polaganje predizolovanih fleksibilnih cevi tehnički je pojednostavljen u odnosu na polaganje predizolovanih KMR krutih cevi. Polaganje cevi sa kotura, nisu potrebni fazonski komodi kao što su kolena, Z − I − U, zbog velikih dužina cevi mali broj press veznih spojnica i ABS montažnih obloga. Upotrebom alata i pribora (karusel, presa i vučno vitlo) kod ravne konfiguracije terena(slobodna površina) moguće je sa  kotura polagati i do 1000m fleksibilnih predizolovanih cevi u toku samo jednog radnog dana.
 • Montaža pres veznih spojnica definisana je fabričkim upustvom za montažu upotrebom propisanog alata, zavisno od tipa press vezne spojnice u toku jednog radnog dana može se postaviti od 20-30 komada. Ukupne uštede u zavisnosti od lokacije trase (gradske ulice,slobodne površine i slično) iznose10-11%.

PREMANT Kruti predizolovani čelični sistem